Với các trạm dịch vụ rửa xe ô tô xe máy luôn có các thiết bị hứng hút nhớt bằng khí nén để kinh doanh các dịch vụ thay dầu nhớt luôn, đơn giản bới...