Cam kết họat động

Chì Cân Mâm (Chì dán) vh

250,000 

 

  • Tính trên : 1 kg”
  • Chất liệu: Có thể là sắt pha chì hoặc chì 100%

 

Danh mục: