Cam kết họat động

Chì Cân Mâm (Chì đóng)

250,000 

  • Tính trên : 1 kg”
  • Chất liệu: Có thể là sắt pha chì hoặc chì 100%
Danh mục: